LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
07/2020 – 10/2020: 15 cửa hàng tại miền Bắc
12/2020: Đặt chân tới Sài Gòn, mở 2 cửa hàng liên tiếp tại Quận 1.