THÀNH TỰU

Chúng tôi đã đạt tới 15 cửa hàng trên toàn quốc trong vòng 3 tháng. Tháng 12/2020, Kem Côn Đảo Dừa Đất mở 2 cửa hàng tại Thành phố HCM. Dự kiến 2021, chúng tôi sẽ tăng độ phủ tới 100 cửa hàng trên toàn quốc và sớm vươn ra Thế giới.